Důležitá čísla pro rok 2011

Daň z příjmu FO:

V roce 2011 je snížena základní sleva na poplatníka o 100 Kč měsíčně. Nově tedy bude 1 970 Kč měsíčně (23 640 Kč ročně.)

Slevy na dani z příjmu v roce 2011 (ročně):

na poplatníka23 640 Kč
na dítě11 604 Kč
na dítě ZTP/P23 208 Kč
na vyživovaného partnera23 640 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P47 280 Kč
na ZTP/P poplatníka16 140 Kč
na invalidní důchod 3. stupně 5 040 Kč
na invalidní důchod 1. a 2. stupně 2 520 Kč
na studenta 4 020 Kč

Sleva na vyživovanou manželku se uplatní, pokud manželka neměla v daném roce vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč. Do vlastních příjmů se započítává příjem ze zaměstnání, podnikání (hrubý příjem = tržby), důchody (invalidní,starobní), podpora v nezaměstanosti, peměžitá pomoc v mateřství. Naopak nezapočítává se rodičovský příspěvek.

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

odpočitatelné položky od základu daně:

  • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
  • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
  • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2011 zálohy minimálně ve výši 1 670 Kč.

  • OSVČ s vedlejší činností za které platí pojištění i stát (důchodci - starobní, částečně i plně invalidní, studenti, osoby na rodičovské dovolené, platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.
  • OSVČ s vedlejší činností s příjmy se zaměstnání zálohy neplatí, pokud jejich hrubá mzda v každém libovolném měsíci byla alespoň 8 000 Kč(minimální mzda, nemoc se nezahrnuje.)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 8 dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou vyjímkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2010 zisku 56 901 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1 807 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání… a vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 723 Kč. Nová výše zálohy je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2010, které se podává do 30.4.2011. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2010 ve ztrátě).

Nemocenské pojištění

je nadále dobrovolné, splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Od 1. 1. 2011 se mění sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 % na 2,3 %,minimální částka je 92 Kč měsíčně. Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

Nově je od 1. 1. 2011 záloha na nemocenské pojištění svázána se zálohou na důchodové pojištění. To znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění musí být stejný jako vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}