Důležitá čísla pro rok 2009

Daň z příjmu FO:

Sazba daně z příjmu FO zůstala stejná jako v roce 2008 a to ve výši 15%. Sazba daně z příjmu právnických osob letos činní 20%. Byla však snížena sazba pro odvody sociálního pojištění. U zaměstnanců z 8% na 6,5% a u zaměstnavatelů z 26% na 25%. Superhrubá mzda tedy bude počítána z hrubé mzdy x 1,34%.

Nově nejsou povinně nemocensky pojištěni studenti a žáci, osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve vazbě a společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni.

Změny v sociálním pojištění OSVČ jsou podrobněji popsány níže, v samostatné kapitole.

odpočitatelné položky od základu daně:

  • Hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
  • Příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
  • Pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Slevy na dani z příjmu v roce 2009 (ročně) jsou stejné, jako v roce 2008:

na poplatníka24.840 Kč
na dítě10.680 Kč
na dítě ZTP/P21.360 Kč
na vyživovaného partnera24.840 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P49.680 Kč
na ZTP/P poplatníka16.140 Kč
na plný invalidní důchod 5.040 Kč
na částečný invalidní důchod 2.520 Kč
na studenta 4.020 Kč

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

Důchodové a nemocenské pojištění

Nemocenské je i nadále dobrovolné. Bude se však odvádět na jiný účet než důchodové pojištění a OSVČ si může zvolit vyměřovací základ pro výpočet nemocenské. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Nehradí se z něj podpora při ošetřování člena rodiny. Nemoceské pojištění je splatné do 20. následujícího měsíce.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou výjimkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2008 zisku 51.744 Kč. Pro rok 2009 bude tato hranice 56.532 Kč.

Od 1.1.2009 dochází ke změně. Důchodové pojištění se nově platí i za příjmy z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (tzv. nezávislých povolání), ne jako dříve z podnikání. Důchodové pojištění je tedy povinné i pro nezávislá povolání a umělce.

  • OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1.596 Kč.
  • OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, minimálně však 639 Kč.

Nová výše zálohy je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2008, které se podává do 30.4.2009. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2008 ve ztrátě).

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2009 zálohy minimálně ve výši 1.590  Kč

  • OSVČ s vedlejší činností za které platí pojištění i stát (důchodci - starobní, částečně i plně invalidní, studenti a osoby na rodičovské dovolené), platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.
  • OSVČ s vedlejší činností s příjmy se zaměstnání zálohy neplatí, pokud jejich hrubá mzda v každém libovolném měsíci byla alespoň 8.000 Kč (minimální mzda, nemoc se nezahrnuje).

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do osmi dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}