Důležitá čísla pro rok 2007

Daň z příjmu FO:

Minimální základ daně v roce 2007 činí 120 800 Kč. Od roku 2006 se minimální základ daně vztahuje výslovně i na spolupracující osoby.

Minimální základ daně se nevztahuje na poplatníky:

 • starobní, plně nebo částečně invalidní důchodce (i po část roku) nebo „soustavný student“ do 26 let
 • pobírající rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou dle zvláštního předpisu (i po část roku)
 • v 1. a 2. zdaňovacím období po zahájení podnikání
 • jejichž celkové příjmy jsou vyšší než minimální základ daně (podnikání je jen „přivýdělkem“ k zaměstnání)
 • s příjem ze zemědělské a lesní činnosti

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

odpočitatelné položky od základu daně:

 • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
 • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
 • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Slevy na dani z příjmu v roce 2007 (ročně):

na poplatníka7 200 Kč
na dítě6 000 Kč
na dítě ZTP/P12 000 Kč
na vyživovaného partnera4 200 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P8 400 Kč
na ZTP/P poplatníka9 000 Kč
na plný invalidní důchod3 000 Kč
na částečný invalidní důchod1 500 Kč
na studenta2 400 Kč

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2007 zálohy minimálně ve výši 1.360 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 8 dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové a nemocenské pojištění

Nemocenské je dobrovolné, minimálně se platí 222 Kč (hlavní činnost) nebo 89 Kč (vedlejší činnost) měsíčně.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou vyjímkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2006 zisku 45.200 Kč. Pro rok 2007 je hranice zisku 48.334 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1.491 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) a také:

 • výdělek v zaměstnání výdělek alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1.1.daného roku (pro rok 2007 12x 8.000 Kč= 96.000 Kč)
 • vojenská služba v ozbrojených silách ČR (pokud nejste voják z povolání) nebo civilní služba
 • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce

platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 597 Kč. Záloha je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2006, které se podává do 30.4.2007. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2006 ve ztrátě.). Není nutné platit zálohy.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}