Důležitá čísla pro rok 2006

Daň z příjmu FO:

Minimální základ daně v roce 2006 činí 112 900 Kč. Od roku 2006 se minimální daň vztahuje výslovně i na spolupracující osoby.

Minimální základ daně se nevztahuje na poplatníky:

  • starobní, plně nebo částečně invalidní důchodce (i po část roku) nebo "soustavný student" do 26 let
  • pobírající rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o osobu dle zvláštního předpisu (i po část roku)
  • v 1. a 2. roce po zahájení podnikání
  • jejichž celkové příjmy jsou vyšší než minimální základ daně (podnikání je jen „přivýdělkem“ k zaměstnání)
  • s příjem ze zemědělské a lesní činnosti

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

odpočitatelné položky od základu daně:

  • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně
  • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
  • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Slevy na dani z příjmu v roce 2006 (ročně):


na poplatníka 7 200 Kč
na dítě6 000 Kč
na dítě ZTP/P12 000 Kč
na vyživovaného partnera4 200 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P8 400 Kč
na ZTP/Ppoplatníka9 000 Kč
na plný invalidní důchod3 000 Kč
na částečný invalidní důchod1 500 Kč
na studenta2 400 Kč

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. dalšího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.4. 2006 zálohy minimálně ve výši 1 272 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy ze zaměstnání…) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 8 dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové a nemocenské pojištění

Nemocenské je dobrovolné, minimálně se platí 208 kč (hlavní činnost) nebo 83 Kč (vedlejší činnost) měsíčně.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou vyjímkou OSVČ s vedlejší čiností, pokud tato nedosáhla v roce 2006 zisku 45 200 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1 394 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy ze zaměstnání v roce 2005 alespoň ve výši dvanáctinásobku minimální mzdy - 86 220 Kč) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 558 Kč (+ dobrovolně 83 Kč na nemocenské pojištění). Záloha je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2005, které se podávalo do 30.4.2006. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2006 ve ztrátě.). Není nutné platit zálohy.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}