Důležitá čísla pro rok 2008

Daň z příjmu FO:

Od roku 2008 čekají na daňové poplatníky velké změny v daňové problematice.

Jako první z celé řady změn zmíníme zrušení minimálního základu daně.

Další změnou bude sjednocení daňové sazby na jednotných 15% pro všechny fyzické osoby. Výpočet daně z příjmu bude nově vycházet z tvz. „superhrubé mzdy“. „Superhrubá mzda“ je hrubá mzda navýšená o 35%. Těchto 35% odvádí zaměstnavatel za svoje zaměstnance na důchodové a zdravotní pojištění a od 1.1.2008 budou součástí zdanění fyzických osob.

Spolu se sjednocením sazby daně se ruší společné zdanění manželů (společné zdanění manželů bude tedy možno naposledy použít za rok 2007) a navyšují se slevy na dani.

odpočitatelné položky od základu daně:

  • Hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
  • Příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
  • Pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Další velmi podstatnou změnou bude, že platby na důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění nově bude od 1.1.2008 pro osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) nedaňovým nákladem.

Slevy na dani z příjmu v roce 2008 (ročně):

na poplatníka24 840 Kč
na dítě10 680 Kč
na dítě ZTP/P21 360 Kč
na vyživovaného partnera24 840 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P49 680 Kč
na ZTP/P poplatníka16 140 Kč
na plný invalidní důchod 5 040 Kč
na částečný invalidní důchod 2 520 Kč
na studenta 4 020 Kč

Daňové přiznání se podává do 31.3. (s daňovým poradcem do 30.6.) následujícího roku.

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2008 zálohy minimálně ve výši 1.456 Kč.

  • OSVČ s vedlejší činností za které platí pojištění i stát (důchodci - starobní, částečně i plně invalidní, studenti a osoby na rodičovské dovolené), platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.
  • OSVČ s vedlejší činností s příjmy se zaměstnání zálohy neplatí, pokud jejich hrubá mzda v každém libovolném měsíci byla alespoň 8.000 Kč (minimální mzda, nemoc se nezahrnuje).

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 8 dnů po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové a nemocenské pojištění

Nemocenské je dobrovolné, minimálně se platí 238 Kč (hlavní činnost) nebo 95 Kč (vedlejší činnost) měsíčně.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou vyjímkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2007 zisku 48.344 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1.596 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) a také:

  • výdělek v zaměstnání výdělek alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1.1.daného roku (pro rok 2008 12x8.000 Kč = 96.000 Kč)
  • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce

platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 639 Kč. Záloha je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2007, které se podává do 30.4.2008. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2008 ve ztrátě).
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}