Výdajové paušály

viz §7 odst. 9 a 10 a §23 Zákona o daních z příjmů

Co jsou to výdajové paušály?

Výdajové paušály jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak se lze vypořádat s daněmi. Při tomto způsobu uplatňování výdajů není nutné vést daňovou evidenci ani účetnictví (není nutné shromažďování a archivace dokladů o nákupech zboží a služeb, a to včetně přijatých faktur). Pouze se evidují zdanitelné příjmy a platby sociálního a zdravotního pojištění. Následně se výdaje vypočtou jako příslušná procenta výdajů dle Zákona o dani z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů, včetně zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění, určuje základ daně.

Výdajové paušály jsou i vhodným nástrojem optimalizace daňové povinnosti pro ty, kteří mají nízké náklady na své podnikání. Může je použít každá fyzická osoba, která zdaňuje všechny a nebo část svých příjmů podle §7 Zákona o daních z příjmů, může tedy být i plátce DPH - v tom případě musí vést evidenci dle Zákona o DPH.

Výdaje paušálem lze také uplatnit i pro fyzickou osobu, která vede účetnictví (podkladem pro přiznání k dani z příjmů nejsou z účetnictví výnosy, ale příjmy - proplacené faktury. Povinnost vést účetnictví zůstává i nadále).

Procenta pro uplatnění výdajů paušálem

Od roku 2005, a to včetně, platí následující procenta výdajových paušálů:

Typ podnikání2005 - 2008 rok 2009 od roku 2010
Zemědělská a lesní výroba80 %80 %80 %
Řemeslné živnosti60 %80 %80 %
Ostatní živnosti50 %60 %60 %
Svobodná povolání (lékaři, daňoví poradci…)40 %60 %40 %
Příjmy z nájmu dle § 930 %30 %30 %

Přechod na uplatňování výdajů procenty

Pokud se přechází z uplatňování skutečných výdajů (daňové evidence) na uplatňování výdajů paušálem, musí se za uplynulé zdaňovací období podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů. Zákon o dani z příjmů tuto situaci totiž hodnotí jako ukončení jednoho podnikání a začátek nového podnikání.

V dodatečném daňovém přiznání se upraví základ daně o výši pohledávek, závazků a zásob, vykázaných k 31.12. uplynulého zdaňovacího období. Hodnota pohledávek a zásob základ daně zvýší, hodnota závazků sníží. Nedodaňuje se drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který je již v užívání.

Pokud budou dodaněné pohledávky v dalších letech uhrazeny, již se tyto jednou zdaněné příjmy nezahrnují do příjmů ke zdanění.

Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje (odpisy, leasing, mzdy...), nicméně nezahrnují pojistné (důchodové, nemocenské, zdravotní a to i za zaměstnance).

A stanovisko ČSSZ a VZP:

Pokud OSVČ vede daňovou evidenci a podá dodatečné daňové přiznání za rok 2004, kterým dojde ke změně základu daně dle ust. §23 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nedochází tím ke změně výše příjmů ani výdajů na jeho dosažení zajištění a udržení. Z tohoto důvodu taková OSVČ nepodává Přehled o příjmech a výdajích dle §15 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů (tzv. opravný Přehled). Příjmy z úhrady pohledávky nebo z prodeje zboží a výdaje z úhrady závazků budou uváděny v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v tom kalendářním roce, ve kterém daná OSVČ příjem a výdaj skutečně obdrží nebo uhradí.

V případech, kdy OSVČ vede účetnictví, je vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Dojde-li v souvislosti se změnou způsobů uplatňování výdajů ke změně základu daně, dochází i ke změně vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Pokud OSVČ, která vede účetnictví podá za příslušný rok dodatečné daňové přiznání, kterým mění základ daně, musí zároveň oznámit i změnu vyměřovacího základu.
Doporučení stránkyDoporučte právě tuto stránku známému:

}